Warunki usług serwisowych

Warunki serwisu gwarancyjnego:
 
W ramach serwisu gwarancyjnego Abonent uzyskuje uprawnienia wynikające z Warunków Gwarancji KOLNET, która udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu nabywcy lub użytkownikowi wydzierżawionego sprzętu, a jej warunki przekazywane są w dniu zakupu/przekazania sprzętu wraz z dowodem zakupu/przekazania sprzętu.
Zgłoszenia z tytułu gwarancji należy dokonać nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady towaru.
 
Serwis gwarancyjny obejmuje:
 • sprawdzenie instalacji,
 • usługę serwisową polegającą na konfiguracji wyresetowanych do ustawień fabrycznych urządzeń objętych Warunkami Gwarancji KOLNET (chyba, że konieczność konfiguracji wynika z wyresetowania urządzeń do ustawień fabrycznych z winy Abonenta),
 • usługę serwisową polegającą na wymianie uszkodzonych (zepsutych) elementów sieci objętych Warunkami Gwarancji KOLNET,
 • usługę serwisową przeniesienia instalacji z powodu braku optyki w inne miejsce na budynku w trakcie trwania Gwarancji KOLNET.

Usługa nie obejmuje:
 • ponownej konfiguracji urządzeń wynikającej z wyresetowania urządzeń do ustawień fabrycznych z winy Abonenta,
 • fizycznych uszkodzeń kabla i sprzętu,
 • konfiguracji i sprawdzania sprzętu i akcesoriów niezakupionych u Organizatora,
 • wymian fizycznie uszkodzonych kabli,
 • rozbudowy i zmiany miejsca instalacji nie wynikających z ustania warunków technicznych na wskazanym w Umowie adresie świadczenia Usługi,
 • konfiguracji nowych komputerów, telewizorów i in. urządzeń, które podpina się do sieci,
 • przeniesienia instalacji na innych adres,
 • demontażu sprzętu,
 • restartu urządzeń odbiorczych / nadawczych objętych Warunkami Gwarancji KOLNET,
 • dojazdu serwisanta KOLNET bez odwołania umówionej wizyty serwisowej, w sytuacji przywrócenia prawidłowego działania usługi przed jego przyjazdem.
 
Warunki Serwisu Darmowego Rocznego (SDR):
 
Serwis Darmowy Roczny dostępny jest dla Abonentów z wykupioną Usługą „Pakiet SDR”. W ramach Serwisu Darmowego Rocznego Abonent ma prawo po okresie gwarancyjnym skorzystać raz w roku kalendarzowym z bezpłatnego:
 
Usługa obejmuje:
 • sprawdzenia instalacji,
 • usługi serwisowej polegającej na konfiguracji urządzeń zakupionych u Organizatora (chyba, że konieczność konfiguracji wynika z wyresetowania urządzeń do ustawień fabrycznych z winy Abonenta),
 • usługi serwisowej polegającej na wymianie uszkodzonych (zepsutych) elementów sieci*,
 • usługi serwisowej przeniesienia instalacji z powodu braku optyki w inne miejsce na budynku,
 • usługi serwisowej polegającej na wymianie kabla i innych elementów sieci* zużytych w czasie.

  W powyższych przypadkach bezpłatny jest: dojazd, usługa serwisowa; *koszt sprzętu i akcesoriów wg cennika.

Usługa nie obejmuje:
 • fizycznych uszkodzeń kabla i sprzętu,
 • konfiguracji i sprawdzania sprzętu i akcesoriów niezakupionych u Organizatora,
 • wymian fizycznie uszkodzonych kabli,
 • rozbudowy i zmiany miejsca instalacji nie wynikających z ustania warunków technicznych na wskazanym w Umowie adresie świadczenia Usługi,
 • konfiguracji nowych komputerów, telewizorów i in. urządzeń, które podpina się do sieci,
 • przeniesienia instalacji na innych adres,
 • demontażu sprzętu

  W powyższych przypadkach: dojazd, usługa serwisowa wg cennika, *koszt sprzętu i akcesoriów wg cennika.
Operator umożliwia skorzystanie z Usługi dla 5 Abonentów tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach Operator dopuszcza skorzystanie z Usługi przez większą ilość Abonentów w danym tygodniu:
 • gdy nie została wykorzystana określona liczba Usług z tygodnia poprzedniego lub
 • gdy pomniejsza ona określoną liczbę Usług z tygodnia kolejnego lub
 • gdy Organizator postanowi okresowo lub na stałe zwiększyć liczbę dostępnych Usług.
 
Warunki serwisu niegwarancyjnego:
 
Serwis niegwarancyjny obejmuje odpłatne naprawy sprzętu i okablowania Abonenta, odbywające się na zlecenie Abonenta. Końcowy koszt serwisu ustalany jest  na miejscu instalacji przez dział techniczny KOLNET (zgodnie z Cennikiem). Do kosztu usługi doliczona jest opłata za dojazd serwisanta do miejsca instalacji.
 
Serwis niegwarancyjny obejmuje:
 • naprawę fizycznie uszkodzonego  sprzętu i innych elementów instalacji,
 • konfigurację i sprawdzania sprzętu i akcesoriów niezakupionych u Organizatora,
 • wymianę fizycznie uszkodzonych kabli,
 • rozbudowę i zmianę miejsca instalacji nie wynikającą z ustania warunków technicznych na wskazanym w Umowie adresie świadczenia Usługi,
 • konfigurację nowych komputerów, telewizorów i in. urządzeń, które podpina się do sieci,
 • przeniesienie instalacji na innych adres,
 • demontaż sprzętu,
 • restart urządzeń odbiorczych / nadawczych,
 • ponowną konfigurację urządzeń wynikającą z wyresetowania urządzeń do ustawień fabrycznych,
 • konfigurację programów w komputerze klienta / instalację niezbędnych sterowników,
 • ustawienie połączenia sieciowego na komputerze Abonenta,
 • przekierowanie portów,
 • diagnozę uszkodzonego urządzenia, sprzętu lub programów w sieci wewnętrznej Abonenta.