Warunki usług serwisowych

Warunki serwisu gwarancyjnego:

W ramach serwisu gwarancyjnego Abonent uzyskuje uprawnienia wynikające z Warunków Gwarancji KOLNET, która udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu nabywcy lub użytkownikowi wydzierżawionego sprzętu, a jej warunki przekazywane są w dniu zakupu/przekazania sprzętu wraz z dowodem zakupu/przekazania sprzętu.
Zgłoszenia z tytułu gwarancji należy dokonać nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady towaru.

Serwis gwarancyjny obejmuje:
Usługa nie obejmuje:
 
Warunki Serwisu Darmowego Rocznego (SDR):

Serwis Darmowy Roczny dostępny jest dla Abonentów z wykupioną Usługą „Pakiet SDR”. W ramach Serwisu Darmowego Rocznego Abonent ma prawo po okresie gwarancyjnym skorzystać raz w roku kalendarzowym z bezpłatnego:

Usługa obejmuje:
Usługa nie obejmuje:
Operator umożliwia skorzystanie z Usługi dla 5 Abonentów tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach Operator dopuszcza skorzystanie z Usługi przez większą ilość Abonentów w danym tygodniu:

Warunki serwisu niegwarancyjnego:

Serwis niegwarancyjny obejmuje odpłatne naprawy sprzętu i okablowania Abonenta, odbywające się na zlecenie Abonenta. Końcowy koszt serwisu ustalany jest  na miejscu instalacji przez dział techniczny KOLNET (zgodnie z Cennikiem). Do kosztu usługi doliczona jest opłata za dojazd serwisanta do miejsca instalacji.

Serwis niegwarancyjny obejmuje: